Regelverk samproduktion


Fastställt av styrelse 2022-06-20
Gäller till 2023-12-31


1 Allmänna bestämmelser

1.1 Film i Dalarnas (nedan nämnt ”FiD”) samproduktionsinvestering, nedan benämnt ”stöd”, enligt detta regelverk lämnas i enlighet med villkoren i kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, GBER, genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden. 

1.2 Detta regelverk innehåller bestämmelser om stöd till företag som Film i Dalarna får lämna för samproduktion av film, teveserier och andra audiovisuella medier. 

1.3 Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

1.4 Termer och uttryck som används i detta regelverk har samma betydelse som i kommissionens förordning. 
Med ”Produktionsbolaget” avses samproduktionens huvudansvariga produktionsbolag. 
Med ”Producent” avser den person som för produktionsbolagets räkning är ansvarig för produktionen av Filmen.
Med ”Film” menas film- och teveserieproduktion inom fiktion och dokumentär.
Med ”Smala audiovisuella verk” menas dokumentärfilmer, kortfilmer, filmer som gjorts av första- eller andragångsregissörer, lågbudgetverk eller verk som på något annat vis är smala i kommersiellt hänseende. 

1.5 Filmen ska ha en koppling till Dalarna. Vanligtvis genom att hela eller delar av inspelningen sker i länet. 

1.6 Stöd kan inte beviljas till påbörjade projekt. Artikel 6 i GBER förbjuder att lämna stöd till projekt som påbörjats innan stödbeslut. 

1.7 Det sammanlagda offentliga stödet (stat, region, kommun och EU) får inte överstiga 50% av de totala produktionskostnaderna (inklusive distributionskostnader). Vid de undantagsfall vilka anges i GBER kan denna gräns sättas till 60%. 

1.8 FiDs stödbeslut är allmän handling och kan lämnas ut med uppgifter om produktionens titel (eller arbetstitel), produktionsbolag, regissör, storleken på FiDs investering samt den totala budgeten för produktionen. Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 500,000 euro eller mer får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs på Film i Dalarnas hemsida enligt förordning (EU) nr 651/2014. 

1.9 FiD ska följa gällande bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring enligt 12 a § lagen (2013:388) och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

1.10 Sökande produktionsbolag garanterar att korrekta och sanningsenliga uppgifter lämnats av sökanden eller av annan å sökandens vägnar. 
FiD får besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut eller att stöd ska återkrävas om 1) den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2) stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 3) ett villkor för stödet inte har följts, eller 4) stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för. FiD har då rätta att omgående fakturera produktionsbolaget upp till hela stödbeloppet.

1.11 Ett stöd får inte beviljas ett företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). 
Ett stöd enligt detta regelverk får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Sökande produktionsbolag garanterar att man 1) inte är föremål för ovan nämnt betalningskrav, 2) inte heller har ekonomiska svårigheter (enligt definitionen i GBER artikel 2 punkt 18), 3) inte heller har skulder till Skatteverket eller Kronofogden, 4) samt inte heller är under likvidation, rekonstruktion eller försatta i konkurs. Om någon av dessa förhållanden råder eller skulle uppstå från det att ansökan skickats in, samt under hela produktionstiden vid beviljat stöd, så är produktionsbolaget skyldig att omgående informera FiD, som då har rätten att avbryta avtalet och återkräva investerade medel.

             

2 Beslutsordning och bedömningskriterier

2.1 En ansökan om samproduktion med FiD ska vara skriftlig och ska skickas in digitalt till FiDs ansökningsplattform. Eventuella ansökningsfrister finns angivna på FiDs webbplats.

2.2 FiD accepterar ansökningar från alla professionella internationella producenter med etablerade produktionsbolag inom EU. FiD kräver som regel att produktionen engagerar en samproducent i Sverige med ansvar för produktionens genomförande i Sverige.

2.3 Ansökan ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i ansökningsportalen, exempelvis uppgifter om det sökande produktionsbolaget, manus, projektbeskrivning, tidsplan med start- och slutdatum samt budget och finansieringsplan där sökt samproduktionsinsats framgår.

2.4 FiDs tjänstemän bereder ansökningar och fattar beslut, i regel i samråd med en produktionsstödsgrupp, om vilka Filmer som FiD ska samproducera.

2.5 FiD gör en bedömning av produktionsbolagets erfarenhet och dokumenterade förmåga att genomföra produktioner i förhållande till den kommande produktionens storlek.

2.6 Samproduktionsinvesteringar kan göras i Filmer som bedöms ha en konstnärlig- och/eller publik potential och/eller en särskild regional angelägenhet. Den konstnärliga och publika bedömningen utgår från projektets konstnärliga och hantverksmässiga kvalitéer, hur väl projektet bedöms engagera sin tilltänka publik inom sin genre, publikens storlek samt projektets originalitet. Projekt som bidrar starkt till den lokala filmbranschens infrastruktur och tillväxtmöjlighet kan prioriteras. En enskild film förväntas inte uppnå alla kriterier, men kan vara stark inom en eller flera av nämnda kriterier.

2.7 FiD kan i urvalsprocessen välja att nedprioritera större produktioner, det vill säga långfilm och teveserier, där möjligheterna för ekonomisk avkastning på investeringen är tydligt begränsade, exempelvis på grund av begränsad distribution. Detta gäller inte för verk som är definierade som Smala audiovisuella verk.

2.8 Ett repertoartänk ska eftersträvas i det samlade valet av samproduktioner. FiD strävar efter en bredd och representativitet i sina samproduktioner. Samproduktionskatalogen ska över tid kunna spegla en bredd av filmkonstnärliga uttryck och genrer.

2.9 Inför beslut och fortsatt samproduktionsdiskussion för långfilm och tv-serier ska FiD erhålla en av producenten föreslagen budget, nedbruten med information om spend-underlag i Dalarna och eventuella övriga territorier. Vidare ska tidsplan och distributionsplan samt alla övriga relevanta dokument delges FiD.
3 Samproduktion – generella villkor

3.1 Produktionsbolaget ska bära det fullständiga ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning och ska garantera produktionens genomförande, färdigställande och distribution.

3.2 FiD är en samproducent och ska tillsammans med de andra samproducenterna finansiera och äga Filmen.

3.3 Produktionsbolaget garanterar att det har samtliga erforderliga rättigheter (med däri ingående upphovsrättsliga rättigheter och närstående rättigheter för spridning och visning i alla nu existerande och alla i framtiden tillkommande former, i alla länder, kommersiellt och icke kommersiellt på biograf, videogram/DVD, i television eller i andra bild- och ljudbärande media) för att ingå i samproduktion med FID.
Produktionsbolaget garanterar vidare att FID inte begår intrång i annans rätt genom att utnyttja häri upplåtna rättigheter. Om Produktionsbolaget brister i detta avseende ska Produktionsbolaget ersätta FID vid eventuella krav från tredje man med anledning av detta.

3.4 Samproducenterna ska ingå ett samproduktionsavtal där FiD ska vara signerande part. Produktionsbolaget ska vid undertecknande av samproduktionsavtal styrka Filmens kompletta finansiering.

3.5 Filmen ska genomföras i enlighet med den beskrivning av produktionen som bildar grund för FiDs ställningstagande. Förändringar ska godkännas av FiD.

3.6 Producenten ansvarar för att det sammanlagda nationella spendkravet inte överstiger 160 procent av det totala statliga bidraget samt att det territoriella utgiftsåtagandet aldrig överstiger 80 procent av produktionsbudgeten. Det är producentens ansvar att informera övriga samproducenter om dessa gränsvärden överskrids.4 Samproduktion - långfilm och tv-serier

Kapitel 4 gäller endast långfilm fiktion och tv-serier, ej Smala audivisuella verk (till exempel dokumentärfilm, kortfilm, talangsatsningar).

4.1 Det åligger producenten att upprätta förslag till samproduktionsavtal, inklusive nödvändiga bilagor. Detta avtal ska förhandlas mellan samproducenterna.


4.2 FiDs regelverk för samproduktion ska ha godkänts av producenten och samtliga andra samproducenter och utgöra bilaga till samproduktionsavtalet.


4.3 Produktion ska ha en färdigställandegaranti (s.k. Completion Bond) eller kunna garantera färdigställande på likvärdigt sätt.


4.4 Svensk arbetsrättslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och kollektivavtal ska följas.

4.5 Produktionsbolaget ska även garantera att eventuell inspelning utanför Sverige sker i enlighet med rådande lagstiftning gällande arbetsrätt och arbetsmiljö. Undantag kan förekomma i internationella samproduktioner där huvudproducentens bolag inte är registrerat i Sverige. Om så är fallet ska det aktuella landets lagar följas. 


4.6 Produktionen ska ha jämställdhets- och hållbarhetspolicyer samt åtgärdsplaner för negativ särbehandling.
Produktionen ska använda det verktyg med redovisning för hållbar produktion enligt de krav FiD ställer i samproduktionsavtalet.


4.7 En samproduktionsinsats från FiD för långfilm och tv-serier förutsätter att Filmen förlägger del av sin produktion till Dalarna. Producenten ska garantera att minst 150 procent av insatsen spenderas i Dalarna. Producenten ska hålla en särskild redovisning för kostnader som är förbrukade eller omsatta i Dalarna, så kallad spend.

Med spend avses produktionsrelaterade kostnader i Dalarna som avser 1) löner till personer skrivna i Dalarna eller 2) inköp av varor och tjänster på plats hos företag med fast driftställe i Dalarna och med anställd personal i Dalarna. 3) Inköp av förbrukningsvaror i samband med produktionen räknas som spend förutsatt att inköpsadressen är i Dalarna. Praktisk egeninsats räknas inte som spend.

Redovisningen ska revideras av en auktoriserad revisor bekostad av produktionsbolaget som ska intyga att redovisade kostnader är giltig spend i Dalarna. Revisorkravet gäller generellt inte samproduktionsinsatser under 500.000SEK, om inte samproduktionsavtalet anger så.

Om den överenskomna regionala spenden inte uppnås blir producenten återbetalningsskyldig. Utbetalning och eventuell återbetalning ska regleras i samproduktionsavtalet.


4.8 För att samproduktionsavtalet ska kunna undertecknas ska producenten belägga att Filmen är fullfinansierad samt att distributionen är garanterad. Samtliga i samproduktionsavtalet ingående bilagor ska ha delgetts FiD för kännedom och i förekommande fall godkännande innan samproduktionsavtalet kan undertecknas. FiD ska särskilt godkänna hur eventuella egeninsatser och deferrals har beräknats. Inför att beslut om samproduktion ska en slutlig budget inlämnas med finansieringsplan och en åskådlig och realiserbar plan för spendering i Dalarna.


4.9 Samproduktionsinsatsen utbetalas normalt vid två tillfällen enligt följande: vid inspelningsstart i Dalarna och efter godkänd slutredovisning. Producenten ansvarar för att fakturera insatsen. En avvikande utbetalningsplan kan bli aktuell om produktionens kostnadsstruktur ger grund för det. Samproduktionsavtalet måste vara påskrivet av samtliga samproducenter innan FiD kan göra sin första utbetalning.

Andel av ägande samt intäkter
4.10 FiD ska ha del av intäkterna från första kronan. Grundregeln är att FiD ska ha samma andel av produktionens intäkter som FiDs investering pro rata samproduktionskapitalet samt position parallellt övriga samproducenter (pari passu). Stöd, mjuka lån, presales, minimigarantier et cetera ska räknas av innan ägarandelarna beräknas. FiD godkänner inte negativ särbehandling av intressenterna. Om sådan sker har FiD rätt att dra sig ur Filmen.


4.11 Det åligger producenten att avräkna Filmens intäkter inom de intervall som anges i samproduktionsavtalet. FiD äger rätt att kräva att en Collection Agency avräknar Filmens intäkter och att ett Collection Agency Agreement upprättas där FiD är part.

Uppföljning av produktionen
4.12 Producenten ska fortlöpande hålla FiD informerade om produktionens fortskridande, särskilt om det uppstår avvikelser från fastställd tidsplan och budget.


4.13 FiD ska ha möjlighet att följa produktionen på plats, se dagstagningar samt besöka lokal för klippning och övriga postproduktionslokaler. FiD ska komma överens med producent om lämplig tidpunkt för dessa besök.


4.14 FiD ska ha möjlighet att ställa krav på ett uppstartsmöte i samband med avtalsförhandlingen samt en utvärdering av produktionen med berörda parter i samproduktionen. Det är producentens ansvar att kalla till dessa möten.


4.15 FiD ska under efterarbetet ges möjlighet att ta del av Filmen i den utsträckning FiD önskar. Producenten ska bereda FiD möjlighet att se den föreslagna slutversionen och lämna synpunkter i god tid innan Filmens klippning låses. Producenten ska beakta eventuella synpunkter från FiD.


4.16 FiD ska utan anmodan erhålla en fullständig förteckning över samtliga anställda samt uppdragstagare och leverantörer. Denna ska lämnas vid inspelningens start, innan första faktura utbetalas, och sedan uppdateras vid produktionens slut. Av förteckningen ska framgå var samtliga är skrivna samt personnummer och var bolagen är registrerade samt organisationsnummer.


Marknadsföring, premiär, statistik och redovisning
4.17 FiD ska i samråd med producenten besluta om en plan för mediearbetet under produktionstiden, vilket ska inkludera en pressaktivitet under inspelningen i Dalarna.


4.18 För långfilm ska normalt en särskild premiär arrangeras i Dalarna, vilket regleras i samproduktionsavtalet. Samråd sker med producenten och distributören om lämpligt datum. Någon av Filmens huvudrollsinnehavare, producent och/eller regissör ska delta. Det är Produktionsbolagets ansvar att bekosta utgifter i samband med denna premiär av Filmen.

4.19 Det åligger Produktionsbolaget att göra en särskild redovisning avseende Filmen, och Produktionsbolaget ska till FID presentera en reviderad slutredovisning rörande Filmen senast 6 (sex) månader efter Filmens premiär. FID har rätt att kräva detaljerad statistik såsom spend, arbetstillfällen per yrkeskategorier, antal inspelningsdagar, hotellövernattningar etcetera.


4.20 Efter Filmens svenska premiär åtar sig produktionsbolaget att veckovis lämna information till FiD om antal biobesök under den tid Filmen visas på svenska biografer, alternativt motsvarande statistik från annan plattform/fönster om biograf inte är primära fönstret. Producenten ska även i skälig utsträckning tillhandahålla tittarsiffor från alla andra visningsfönster, som till exempel visning i tv och streamingtjänster. Producenten ska i god tid informera FiD om vilka eventuella filmfestivaler som filmen blir uttagen till.


5 Credit och leverans

5.1 I Filmens credittext ska anges att Filmen har producerats av Produktionsbolaget i samproduktion med FiD samt med credit till de bolag och enskilda som genom sina egeninsatser bidragit till Filmen. Produktionsbolaget ansvarar för att FiDs logotyp ska finnas med i Filmens credit samt på allt material som presenterar och marknadsför Filmen.
Om representanter för andra samproducenter och/eller stödgivare ges personlig credit, så ska representanter från FiD ska crediteras på likvärdigt vis. Utformningen av credits ska slutligen fastställas och godkännas av FiD och övriga samproducenter under efterarbetet med Filmen.

5.2 Produktionsbolaget ska vid slutredovisning tillsända FiD en kopia av Filmen i form av en digital fil i aktuellt och beständigt format. Produktionsbolaget ska även i samband med lansering kostnadsfritt tillhandahålla pressmaterial inklusive minst 10st stillbilder, tryckt poster i enlighet med samproduktionsavtal.


* * *