Litet barn med stor kamera framför sitt ansikte.

BARN & UNGA

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Inom området barn och unga, gör vi detta bland annat genom:

  • att stötta det pedagogiska arbete som pågår bland barn och ungdomar för att öka möjligheten att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden

Utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet

I ett samhälle som allt mer präglas av den tilltagande mängden information ställs höga krav på att den enskilde individen har verktygen för att ur informationen tillgängliggöra sig kunskap. I syfte att möta en växande efterfrågan på medie- och informationskunnighet (MIK) har Dalarna i likhet med många andra regioner behov av att stärka mediepedagogiken inom folkbildningen och utbildningsväsendet. I dialog med berörda aktörer i länet vill regionen därför främja tillkomsten av fler filmpedagogiska kurser och utbildningar samt stärka lärarnas och utbildarnas kompetens. Regionen vill även främja en ökad dialog mellan kulturskolorna i Dalarna samt de aktörer som bedriver fritidsaktiviteter inom filmområdet för barn och unga.

I länets kommuner ingår film i ett tilltagande antal kulturskolors utbud samt på estetiska programmet på flera gymnasier. Det tas även många initiativ på kommunal nivå till filmrelaterade projekt i bildningssyfte som vänder sig till målgruppen barn och unga. Studieförbunden, ofta i samverkan med andra aktörer, håller kurser och cirklar i filmskapande.