Användarvillkor

Användarvillkor
Film i Dalarnas webbplats www.filmidalarna.se följer gällande regelverk för Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Film i Dalarna behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som t.ex. namn, kontaktuppgifter, fotografier och projektansökningar m.m. samt projektbeslut skapade av Film i Dalarna. Syftet med en sådan behandling är för att dels kunna porträttera dig som filmare på vår webbplats och dels för att kunna behandla eventuella projektansökningar samt se projekthistorik.  

Vi får dina uppgifter genom den inmatning du själv gör. Att spara dina personuppgifter är ett krav för att Film i Dalarna ska kunna administrera dina eventuella projektansökningar. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.  Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är, efter vår kännedom, aktiv filmskapare eller tills du begär utträde. 

Film i Dalarna är en enhet inom Region Dalarnas kulturförvaltning. Regionen är en offentlig myndighet, vilket innebär att alla uppgifter i en stödansökan till oss lyder under offentlighetsprincipen. Undantag gäller skyddade uppgifter såsom hemlig adress, tfn o dyl. Har du några skyddade uppgifter, så är du välkommen att meddela oss detta.

De personuppgifter vi behandlar kommer inte att delas med en tredje part. Varje nämnd i Region Dalarna är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom sitt verksamhetsområde. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på daniel.wallentin@filmidalarna.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@ltdalarna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

Material
På webbplatsen kan du som inloggad besökare dela med dig av text- och bildmaterial, videofilmer och liknande. Det är möjligt att ställa in viss sekretess mot andra användare på stödansökningar, men som användare ger du webbplatsen tillstånd att visa din profil och dina projekt. Du måste äga upphovsrätten eller ha ett skriftligt godkännande för allt material du publicerar på webbplatsen. Fotografen som tagit bilden är den som äger den ursprungliga upphovsrätten. Du kan t.ex. inte använda en bild på dig själv från en artikel i en dagstidning och använda som profilbild, om du inte har en skriftlig licens att använda bilden (obegränsat, eller åtminstone gällande för denna webbplats). Om du har fått ett godkännande av en fotograf att använda en bild utan köp av licens, se då till att denna överenskommelsen finns skriftligen.

Film i Dalarna kommer endast att behandla ditt material om du registrerar ett filmprojekt som du söker stöd för och äger dock inte rätten att redigera i, vidareförmedla eller på annat sätt upplåta materialet till tredje part, mer än att projekten finns synliga på webbplatsen. 

Innehåll
Alla text/inlägg/media och innehållsbidrag som lämnas ska vara förenliga med svensk lagstiftning och med de publicistiska riktlinjer som sätts upp nedan av Film i Dalarna. Film i Dalarna har rätt att varna och ta bort de användare som inte respekterar dessa användarregler. Tänk på att du själv är ansvarig för det du gör tillgängligt på webbplatsen.  

Ditt innehåll får inte innehålla eller innebära:

 • Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap
 • Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer, vare sig nu levande eller döda
 • Uppmaning till våld eller annan brottslig handling
 • Utpekande av andra personer som brottsliga eller annan kränkning, hot eller förtal
 • Våldsskildringar
 • Explicit pornografiskt material
 • Barnpornografi eller annan brottslig verksamhet
 • Intrång i annans privatliv, adresser, telefonnummer och mailadresser
 • Datorvirus eller annat som kan skada Film i Dalarna eller övriga användares utrustning
 • Informationen får inte innehålla känsliga uppgifter som hänför sig till andra privatpersoner. Begär du brott riskerar du att åtalas och att dömas för brottet.
 • Material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke eller upphovsrätt.

Cookies 
Webbplatsen använder cookies av strikt tekniska skäl för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter. Informationen som samlas in är anonym och innehåller varken namn, mailadress eller några andra personliga uppgifter. Information om besökaren kan inte spåras av Film i Dalarna. 

Avstängning
Film i Dalarna har rätt att ta bort inlägg som bryter mot ovanstående. Ansökningarna till Film i Dalarna förhandsgranskas inte. Vi uppskattar din hjälp att snabbt hitta tveksamt eller otillåtet material på webbplatsen. Om du anser att material strider mot användarreglerna ovan, skicka ett mail till daniel.wallentin@filmidalarna.se . Tänk på att inkludera ditt namn och gärna telefonnummer samt mailadress. 

Samtycke
Genom att registrera dig som användare på webbplatsen ger du samtycke till dessa användarvillkor och de regler som finns. Reglerna kan komma att uppdateras och ändras kontinuerligt.
Ekonomiska krav
Skulle du som användare bryta mot användarvillkoren och att det därigenom ställs rättsliga eller ekonomiska krav på Film i Dalarna, t.ex. vid använde av upphovsrättsligt skyddat material, har Film i Dalarna rätten att ställa motsvarande krav på dig som har publicerat materialet.