Filmen i Dalarnas kultur och bildningsplan 2018-2022

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild är ett audiovisuellt område som har en stark till- växt både vad gäller publik och produktion över hela världen, inte minst i Sverige. Den rörliga bilden är i stark förändring både hur vi producerar och konsumerar den. Få om någon annan konstnärsyttring kan mäta sig med dess förmåga att dokumentera och spegla vår samtid, bygga kulturella identiteter och bidra till det offentliga samtalet.


Filmområdets infrastruktur

På den producerande sidan återfinns Sveriges Television som i länet producerar regionala nyheter och alla sina produktioner för döva. Här finns cirka 80 bolag registrerade för filmproduktion och postproduktion, varav merparten är egenföretagare. Några exempel på uppmärksammade produktioner som spelats in i Dalarna är HallåHallå, Trevligt Folk och Stadens hjältar.

På den distribuerande sidan finns biografer i nästan alla kommuner, varav de flesta är digitala. Flera aktiva filmstudior och filmklubbar i länet erbjuder kvalitetsfilmer som annars bara når storstäderna. I länet arrangeras några nischade filmfestivaler, såsom Existentiell filmfestival, Japansk filmfestival, Dalarnas filmfestival, Noomaraton och Historisk filmfestival. AV-media i Falun köper in och lånar ut läromedel i form av film och ljud till kommuner och externa kunder.

utbildningssidan återfinns Högskolan Dalarna som bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områdena grafisk design, bild- och ljudproduktion. Det finns flera filmrelaterade program: Film- och TV-produktion, Filmdesign för reklam och information, Manus för film och TV, Audiovisuell produktion samt Magisterprogram i audiovisuella studier. På Mora och Malungs folkhögskolor ges möjlighet att ha film som profilområde inom antingen allmän kurs eller som en fördjupad konstnärlig utbildning. I länets kommuner ingår film i ett tilltagande antal kulturskolors utbud samt på estetiska programmet på flera gymnasier. Det tas även många initiativ på kommunal nivå till filmrelaterade projekt i bildningssyfte som vänder sig till målgruppen barn och unga. Studieförbunden, ofta i samverkan med andra aktörer, håller kurser och cirklar i filmskapande.

Flera institutioner i länet arbetar med film som kulturhistoria. I Säter finns ett unikt film och biografmuseum och i Grängesberg finns ett statligt filmvårdsarkiv som tar emot icke fiktiv film från föreningar, företag och privatpersoner. Dalarnas museum inventerar, arkiverar och tillgängliggör smalfilm i länet samt producerar historiska dokumentärer, ofta i samarbete med länets hembygdsrörelse.

Det regionala uppdraget att främja filmkulturell verksamhet innehas av Film i Dalarna, ett regionalt resurscentrum med Region Dalarna som huvudman. Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. I uppdraget ingår att främja att barn och ungas möjlighet att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Film i Dalarna arrangerar och stöttar regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer. I syfte att skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna stöds filmare och filmproduktioner med anknytning till länet. Film i Dalarna arbetar aktivt med frågan hur filmen som näring alltmer bidrar till den regionala utvecklingen. Film i Dalarna är engagerade i flera nationella nätverk så som Regionala filmresurscentrums samarbetsråd (numera Filmregionerna), Filmregionernas arbetsgrupp för barn och unga (FiBU), Föreningen Film- och mediepedagogik (FOMP), Women in film and television Dalarna (Wift) med mera.

Utvecklingsområden Film i Dalarna

REGION DALARNA VILL

  • utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet och
  • utveckla strategier för den lilla biografens överlevnad.

Utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet

I ett samhälle som allt mer präglas av den tilltagande mängden information ställs höga krav på att den enskilde individen har verktygen för att ur informationen tillgängliggöra sig kunskap. I syfte att möta en växande efterfrågan på medie- och informationskunnighet har Dalarna i likhet med många andra regioner behov av att stärka mediepedagogiken inom folkbildningen och utbildningsväsendet. I dialog med berörda aktörer i länet vill regionen därför främja tillkomsten av fler fimpedagogiska kurser och utbildningar samt stärka lärarnas och utbildarnas kompetens. Regionen vill även främja en ökad dialog mellan kulturskolorna i Dalarna samt de aktörer som bedriver fritidsaktiviteter inom filmområdet för barn och unga.

Utveckla strategier för den lilla biografens överlevnad

Biograferna utgör en viktig roll i den distribuerande infrastrukturen i länet. Flera biografer på mindre orter kämpar dessvärre för sin överlevnad. Region Dalarna ser med oro på den negativa utvecklingen och vill i dialog med biografägarna arbeta fram en strategi för hur man regionalt kan verka för den lilla biografens överlevnad.

Övergripande utvecklingsområden i KoB-planen som berör filmen: 

Region Dalarna har prioriterat åtta övergripande utvecklingsområden för åren 2019–2022 som antingen omfattar hela kultur- och bildnings- området eller flera verksamhetsområden.

REGION DALARNA VILL

  • stärka kreativa och kulturella näringar,
  • stärka kulturens och bildnings bidrag till ett hälsofrämjande arbete,
  • ta till vara digitaliseringens möjligheter inom kultur- och bildningsområdet,
  • fördjupa samarbetet med högre utbildning och forskning,
  • stärka arrangörsledet och öka tillgången av tillgängliga scener i länet,
  • öka tillgängligheten till länets kulturutbud genom kollektivtrafiken,
  • säkerställa det immateriella kulturarvets styrka och utveckling i länet,
  • utreda spelkulturen som ett nytt möjligt regionalt verksamhetsområde.

Film i Dalarna berörs av flera områden men åsyftas särskilt i följande två områden: 

Utreda spelkulturen som ett nytt möjligt regionalt verksamhetsområde

Spel i någon form upptar mångas vardag. Allt fler människor i olika åldrar ägnar sig åt traditionella bordsspel, dator- och tv-spel, levande spel (lajv och rollspel) eller spelkultur (östasiatisk popkultur, fantastik och cosplay). Spelkulturen har många beröringspunkter med traditionella kulturuttryck. Området engagerar dessutom många unga i föreningsform där deltagarna i hög grad interagerar och är medskapare. Särskilt interaktiva och digitala spel är en näring under stark utveckling, som har flera beröringspunkter med filmområdet. Region Dalarna vill kartlägga spelkulturens omfattning i Dalarna idag och utreda vilken roll Region Dalarna ska ta inom området i framtiden. Spel som till största del utgörs av dobbel kommer inte att ingå i utredningen.

Stärka kreativa och kulturella näringar

I Dalarna står Kreativa och kulturella näringar, KKN, inklusive besöksnäringen, för närmare åtta procent av sysselsättningen. Förståelsen för näringarnas betydelse har ökat, vilket också betonas i många av kommunernas tillväxtplaner. KKN lyfts fram både nationellt och inom EU som en motor för innovation, entreprenörskap och samhällsutveckling, vilket är något som också tydligt ses i Dalarna.

Många av de fria professionella kulturskaparna driver sin verksamhet via företag, ofta som enskilda firmor. Det är viktigt att stödsystemen inom företagande har kunskap om den särskilda affärslogiken i kulturföretagandet. De fria kulturskaparna med sitt professionella utövande är en grundförutsättning för att utveckla KKN. Även det civila samhället står för en stor affärsverksamhet inom KKN och bidrar till sysselsättning inom kultur- och fritidsområdet, genom exempelvis musikfestivaler, besöksmål, idrottstävlingar, teaterföreställningar och så vidare. Regionen vill stimulera insatser för företagande inom KKN, ett företagande som ser mycket olika ut, från branscher som design och arkitektur, till bild, musik, hemslöjd och poesi.

Film är en näring som bidrar till den regionala utvecklingen. Det finns långtgående nationella planer på att göra det mer förmånligt för internationella filmproduktioner att spela in i Sverige. Landskapet Dalarna är ett mycket starkt varumärke och skulle kunna bli ett attraktivt alternativ för filmbolagen att förlägga sina inspelningar i, den dagen som förutsättningarna förbättras. Regionen vill därför ta fram en regional strategi, omfattande så väl branschen som offentliga aktörer, för hur Dalarna ska utvecklas till en så attraktiv inspelnings- och postproduktionsplats som möjligt.


Här kan ni hitta Kultur och Bildningsplanen i sin helhet