GÖRA FILM

GÖRA FILM

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Inom området produktion/talang (göra film) gör vi detta bland annat genom:

  • att stödja och talangutveckla filmare och filmproduktioner med anknytning till länet, 
  • att skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna.   

Film i Dalarna arbetar aktivt med frågan hur filmen som näring alltmer bidrar till den regionala utvecklingen.


Filmområdets infrastruktur i regionen

På den producerande sidan återfinns Sveriges Television som i länet producerar regionala nyheter och alla sina produktioner för döva. Här finns cirka 80 bolag registrerade för filmproduktion och postproduktion, varav merparten är egenföretagare. Några exempel på uppmärksammade produktioner som spelats in i Dalarna är HallåHallå, Trevligt Folk och Stadens hjältar. Klassiska filmer som Jungfrukällan och Nattvardsgästerna har också spelats in i Dalarna.


Stärka kreativa och kulturella näringar

Region Dalarna har prioriterat åtta utvecklingsområden för åren 2019–2022 som antingen omfattar hela kultur- och bildnings- området eller flera verksamhetsområden. Övergripande utvecklingsområden som berör filmen beskrivs i KoB-planen: 

I Dalarna står Kreativa och kulturella näringar, KKN, inklusive besöksnäringen, för närmare åtta procent av sysselsättningen. Förståelsen för näringarnas betydelse har ökat, vilket också betonas i många av kommunernas tillväxtplaner. KKN lyfts fram både nationellt och inom EU som en motor för innovation, entreprenörskap och samhällsutveckling, vilket är något som också tydligt ses i Dalarna.

Många av de fria professionella kulturskaparna driver sin verksamhet via företag, ofta som enskilda firmor. Det är viktigt att stödsystemen inom företagande har kunskap om den särskilda affärslogiken i kulturföretagandet. De fria kulturskaparna med sitt professionella utövande är en grundförutsättning för att utveckla KKN. Även det civila samhället står för en stor affärsverksamhet inom KKN och bidrar till sysselsättning inom kultur- och fritidsområdet, genom exempelvis musikfestivaler, besöksmål, idrottstävlingar, teaterföreställningar och så vidare. Regionen vill stimulera insatser för företagande inom KKN, ett företagande som ser mycket olika ut, från branscher som design och arkitektur, till bild, musik, hemslöjd och poesi.


Regional strategi för filmen

Film är en näring som bidrar till den regionala utvecklingen. Det finns långtgående nationella planer på att göra det mer förmånligt för internationella filmproduktioner att spela in i Sverige. Landskapet Dalarna är ett mycket starkt varumärke och skulle kunna bli ett attraktivt alternativ för filmbolagen att förlägga sina inspelningar i, den dagen som förutsättningarna förbättras. Regionen vill därför ta fram en regional strategi, omfattande så väl branschen som offentliga aktörer, för hur Dalarna ska utvecklas till en så attraktiv inspelnings- och postproduktionsplats som möjligt.