Förstudier och rapporter om filmen

Förstudier och rapporter om filmen

RAPPORT FRÅN MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS

2020, Främjas filmen? En översyn av flmområdet i kultursamverkansmodellen 

Den regionala filmens roll i ett nytt filmpolitiskt landskap
2017, En rapport utgiven av Filmregionerna

Filminstitutets Skolbiorapporter
2017, Henrik Ekwall, Filminstitutet
2018, Ida Höier, Filminstitutet


Musik, film och dataspel som katalysator i regional tillväxtpolitik
2015, Rapport i samarbete mellan Region Dalarna, Falu och Borlänge kommun, Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna 


Filmregion Dalarna
2013, Förstudie genomförd med stöd av Region Dalarna och Landstinget Dalarna