Om Film i Dalarna

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film och video med stöd från Kulturrådet. Huvudman för verksamheten är Landstinget Dalarna, där Film i Dalarna är en basenhet inom Kultur-och Bildningsförvaltningen. Film i Dalarna stöds även av Falu Kommun.
Vi har vårt kontor på regementsområdet i Falun, men verksamheten försöker vi sprida i hela Dalarnas län i enlighet med vårt länsuppdrag.
Film i Dalarna är medlem i två ideella föreningar; Regionala resurscentrums samarbetsråd, med syfte att stärka regionala resurscentrums roll samt Föreningen Film och Mediepedagogik, med syfte att stärka filmpedagogisk verksamhet.

Regionala resurscentrum

Det finns 19 regionala resurscentrum i Sverige, vilka finansieras med regionala och statliga medel. Verksamheten vid ett regionalt resurscentrum bedrivs inom tre huvudområden:

Pedagogik
Samtliga resurscentrum verkar för att öka möjligheten för barn och unga att skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Inom skolans område handlar det om att ta initiativ till skolbiovisningar och att erbjuda kompetensutveckling för lärare. När det gäller fritid rör det sig t ex om att stödja lokala medieverkstäder och filmläger för unga. Det pedagogiska arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner.

Visning
I regionala resurscentrums verksamhet ingår att visa och distribuera film, särskilt sådan film som producerats i regionen. Man stödjer också filmfestivaler som arrangeras i regionen och arbetar för att stärka biograferna i länet.

Produktion
Nästan alla resurscentrum ger stöd till växthusprojekt som riktar sig till unga filmare. Många resurscentrum ger också stöd till professionell kort- och dokumentärfilmsproduktion, i form av ekonomiska bidrag, utlåning av teknik och kompetensutveckling för filmarbetare. Ofta agerar ett resurscentrum som samproducent med krav på att produktionen har en tydlig regional koppling.